تعداد مقالات: 169
28. ملاصدرا، تفسیر یا تأویل

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 21-53


30. گونه‌های گوناگون فایده‌گرایی

دوره 4، شماره 12، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-69


31. نقش انسان‌شناسی در فلسفۀ اخلاق کانت

دوره 4، شماره 13، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-52


33. فلسفه‌ی ملاصدرا و نظریه‌ی‌ معنا؛ کاوشی معناشناختی در برخی دلایل نظریه‌ی وجود ذهنی

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-50

رضا رضازاده؛ کاظم موسی خانی


34. نقد و بررسی نسبی‌گرایی اخلاقی از منظر علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 16، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-58

عبد الله صلواتی


35. مبانی اشراقی ابن‌ابی‌جمهور احسائی در تحلیل صفات الهی

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-60

طاهره کمالی زاده


36. گذار از شکاکیت و ضرورت تفسیر متافیزیکی از امر مطلق در فلسفه هگل

دوره 7، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-74

مصطفی زالی؛ سید حمید طالبزاده


37. هنر بدون متافیزیک: خوانشی پساساختارگرایانه از هنر

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-58

حسن فتح زاده


38. نسبت میان باور دینی و «ارزشمندی» زندگی با نظر به دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-67

مسعود میرزایی فیروزی؛ مینو حجت؛ میترا (زهرا) پورسینا


39. ارزش اخلاقی صدق:بازسازی دیدگاه کانت از منظر عقلانیت نقاد

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-60

علیرضا منصوری


40. ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-64

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی


41. امکان نقش تربیتی دین در دهکده جهانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 66-82

رمضان مهدوی آزادینی


46. لزوم توجه به موصوف عدالت در تعریف عدالت

دوره 2، شماره 7.8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 45-66