نویسنده = ملایوسفی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. حکمت عملی از نظر آکویناس

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 255-277

فاطمه اصلی بیگی؛ مجید ملایوسفی