نویسنده = کلباسی اشتری، حسین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تفسیر هیدگر در باب جایگاه و مرتبة تفکر یونانیان در فلسفة هگل

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-102

حسین کلباسی اشتری؛ حسین رستمی جلیلیان