نویسنده = جوادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. خودآگاهی و تبیین استنتاج گرایانه کسام از آن

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-44

زهرا سرکارپور؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی