نویسنده = حسن عباسی حسین ابادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نسبت نظر و عمل ابن سینا در مقایسه با ارسطو

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 295-321

حسن عباسی حسین ابادی


2. بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-170

حسن عباسی حسین ابادی؛ مستانه کاکایی