نویسنده = مرآتی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. خطاهای نظریة خطای جان مکی

دوره 6، شماره 16، بهار و تابستان 1395، صفحه 145-171

مهدی اخوان؛ سید مهدی کشمیری؛ حامد مرآتی