نویسنده = شاه‌وردی، امین
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت گذارهای روح در پدیدارشناسی هگل

دوره 7، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-124

امین شاه‌وردی؛ محمد مشکات