نویسنده = صافیان، محمّدجواد
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر معنای مرگ‌اندیشی در فلسفة هایدگر

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-186

جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان


2. دیالکتیک حقیقت و شیء در فلسفه‌ی هایدگر

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-177

سیّد جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان