نویسنده = پورقاسم شادهی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن

دوره 7، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-35

احمد پورقاسم شادهی؛ رضا اکبری؛ امیر عباس علی زمانی