نویسنده = کاکایی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستین قدیس و ملاصدرا

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-41

قاسم کاکایی؛ محبوبه جباره ناصرو