نویسنده = مقدم حیدری، غلام حسین
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم واقعیت در نگرش ویتگنشتاین

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1396، صفحه 89-106

محسن دنیوی؛ غلام حسین مقدم حیدری