نویسنده = علی پور، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم و بررسی الگوی ناسازگارگرایی وجوب علّی و مسئولیت اخلاقی

دوره 9، شماره 23، پاییز و زمستان 1398، صفحه 303-326

ابراهیم علی پور؛ جواد دانش