نویسنده = توکلی شاندیز، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور

دوره 9، شماره 23، پاییز و زمستان 1398، صفحه 355-385

ابوالفضل توکلی شاندیز؛ سید حسن اسلامی اردکانی؛ سید احمد فاضلی