معطوف بودن اخلاق به عینیت و عینیت‌گرایی درباره‌ی اخلاق
معطوف بودن اخلاق به عینیت و عینیت‌گرایی درباره‌ی اخلاق

سیدعلی اصغری

دوره 10، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 151-182

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.117137.1717

چکیده
  بستر کاوش مقاله‌ی پیش رو، بحث عینیت اخلاق است که در حوزه‌ی فرااخلاق مطرح می‌شود. اتخاذ موضع درباره‌ی این که آیا اخلاق عینی هست یا نه (و اگر عینی است، از چگونه عینیتی برخوردار است) کانون بحثهای هستی‌شناختی ...  بیشتر