موضوعات = کلام اسلامی
1. مسأله شرّ و فاعلیت خدادر جهان

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-200

حسین یزدی؛ حسین اترک