دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. حل بحران معنویت از منظر سیدحسین نصر و ارزیابی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

10.30470/phm.2020.111996.1654

علی احمدپور


2. بررسی چگونگی پیوند توحید صفاتی با نظام معقولات در نزد خواجه نصیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

10.30470/phm.2020.118281.1726

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی


3. بررسیِ مقایسه‌ایِ نظرگاهِ ارسطو دربارۀ جایگاهِ «فضیلتِ اخلاقی» در «سعادتِ انسان» در اخلاقِ نیکوماخوس و اخلاقِ ائودِموس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

10.30470/phm.2020.112069.1656

حوریه باکویی کتریمی؛ مجید صدرمجلس؛ حسن فتحی؛ علی اکبر عبدل آبادی


4. انفعالِ نفس و تغییرِ ذاتِ مدرِک: مسأله‌ای ارسطویی، ردیه‌ای سینوی و دفاعیه‌ای صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

10.30470/phm.2020.112049.1655

مصطفی زالی


5. افلاطون علیه شاعران: عمومی و خصوصی در اندیشه های اخلاقی افلاطون و نمایشنامه‌نویسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

10.30470/phm.2020.111312.1648

مریم نصراصفهانی


6. اشه در مفهوم اکمال و ارتباط آن با هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.30470/phm.2020.121712.1753

پریسا اکبری


7. بررسی مقایسه‌ای آرای هایدگر و کربن در باب «فهم در ساحت حضور»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.30470/phm.2020.121647.1752

سعید جهانگیری؛ مهدی فدایی مهربانی


8. وسواسِ ذهنی: تحلیلی بر اساسِ مفاهیمِ کینه‌توزی و بد‌ـ‌وجدانی نزدِ نیچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.30470/phm.2020.121121.1749

کیوان انصاری؛ مالک حسینی


9. ارزیابی نقش فقرگزینی در خداگونه شدن انسان از منظر مایستر اکهارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.30470/phm.2020.118542.1728

ابراهیم رستمی؛ سید محمد قادری


10. بازخوانی برهان نبوت سینوی بر اساس نظریه اعتبار علامه طباطبایی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.30470/phm.2020.105133.1576

فرزانه ذوالحسنی؛ علی وکیلی


12. بررسی دلالت آیة «لاینال» بر عصمت انبیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.30470/phm.2020.119061.1732

حسین اترک


13. کاربست آموزه صرافت وجود در اثبات و تبیین وحدت وجود در دیدگاه آقاعلی مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.30470/phm.2020.122988.1764

محمدرضا ارشادی نیا


14. بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی (بر اساس پدیدارشناسی روح و درس‌ گفتارهای زیباشناسی هگل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.30470/phm.2020.124970.1783

محبوبه اکبری ناصری؛ میثم سفیدخوش؛ شمس الملوک مصطفوی


15. تمایز حقوق از اخلاق در نظریه‌ی الزام حقوقیِ هانس کلسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.30470/phm.2020.127555.1793

پرهام مهرآرام


16. تأثیر مرگ‌اندیشی بر زندگی‌اصیل در اندیشه هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.30470/phm.2020.132381.1856

علی واحدپاک؛ امیرعباس علیزمانی؛ بابک عباسی


17. بازخوانی مساله مواجهه با مرگ در نگاه اپیکوریان در عصر مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.30470/phm.2020.129720.1826

سیدامیررضا مزاری


18. در باب امکان استخراج یک نظریه‌ی معنای زندگی از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم ( با تمرکز بر تراکتاتوس) و چیستی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.30470/phm.2020.129702.1825

مهرداد صفری آبکسری


19. مواجهه «خود» و «دیگری» در فلسفه اگزیستانس و صورتبندی آن با تأکید بر اندیشه مارتین بوبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.30470/phm.2020.129379.1819

حمزه عالمی چراغعلی


20. تحلیل وجودشناختی الهیات تمثیلی توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.30470/phm.2020.129188.1817

مجتبی افشارپور


21. نقد و بررسی دو نظریه انکار صفات حق‌تعالی و عینیت صفات با ذات از منظر فخر رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.30470/phm.2020.128698.1811

امیرحسین منصوری نوری؛ مسعود زین العابدین؛ علی قنواتی؛ عین الله خادمی


22. تفسیر هایدگر از فرونسیس در کتاب سوفیست افلاطون با نگاهی به کتاب هستی و زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.30470/phm.2020.124226.1773

مریم صمدیه؛ مجید ملایوسفی