دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. حل بحران معنویت از منظر سیدحسین نصر و ارزیابی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

علی احمدپور


2. بررسی چگونگی پیوند توحید صفاتی با نظام معقولات در نزد خواجه نصیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی


3. اهمیت میانجی‌گری اخلاق کانتی بین حق انتزاعی و حیات اخلاقی و ضرورت گذار از اخلاق به حیات‌اخلاقی درکتاب مبانی فلسفه حق هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

محمود صوفیانی؛ محمد اصغری؛ محسن باقرزاده مشکی باف


4. معطوف بودن اخلاق به عینیت و عینیت‌گرایی درباره‌ی اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

سیدعلی اصغری


5. نسبت علم و اراده ی الهی در مکتب کلامی حله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

محمد حسین کلاهی؛ رضا رهنما


6. بررسی انتقادی تفسیر آقا علی مدرس و تابعان از نظریۀ «اصالت وجود» ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

محمد حسین زاده


7. مسئله تصادف اخلاقی تاملی در دیدگاه مایکل مور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

بهرام علیزاده


8. بررسی انتقادی نظریه تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری در باب متدولوژی فلسفه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

حسن رهبر


9. بررسیِ مقایسه‌ایِ نظرگاهِ ارسطو دربارۀ جایگاهِ «فضیلتِ اخلاقی» در «سعادتِ انسان» در اخلاقِ نیکوماخوس و اخلاقِ ائودِموس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

حوریه باکویی کتریمی؛ مجید صدرمجلس؛ حسن فتحی؛ علی اکبر عبدل آبادی


10. انفعالِ نفس و تغییرِ ذاتِ مدرِک: مسأله‌ای ارسطویی، ردیه‌ای سینوی و دفاعیه‌ای صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

مصطفی زالی


11. افلاطون علیه شاعران: عمومی و خصوصی در اندیشه های اخلاقی افلاطون و نمایشنامه‌نویسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

مریم نصراصفهانی


12. اشه در مفهوم اکمال و ارتباط آن با هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

پریسا اکبری


13. بررسی مقایسه‌ای آرای هایدگر و کربن در باب «فهم در ساحت حضور»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

سعید جهانگیری؛ مهدی فدایی مهربانی


14. وسواسِ ذهنی: تحلیلی بر اساسِ مفاهیمِ کینه‌توزی و بد‌ـ‌وجدانی نزدِ نیچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

کیوان انصاری؛ مالک حسینی


15. ارزیابی نقش فقرگزینی در خداگونه شدن انسان از منظر مایستر اکهارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

ابراهیم رستمی؛ سید محمد قادری


16. بازخوانی برهان نبوت سینوی بر اساس نظریه اعتبار علامه طباطبایی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

فرزانه ذوالحسنی؛ علی وکیلی


18. بررسی دلالت آیة «لاینال» بر عصمت انبیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

حسین اترک


19. کاربست آموزه صرافت وجود در اثبات و تبیین وحدت وجود در دیدگاه آقاعلی مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

محمدرضا ارشادی نیا


20. بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی (بر اساس پدیدارشناسی روح و درس‌ گفتارهای زیباشناسی هگل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

محبوبه اکبری ناصری؛ میثم سفیدخوش؛ شمس الملوک مصطفوی


21. تمایز حقوق از اخلاق در نظریه‌ی الزام حقوقیِ هانس کلسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

پرهام مهرآرام