نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تطبیقی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه فلسفه دین دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشیار گروه فلسفه دین، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 (استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهاستادیار گروه دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

چکیده

تحقیق حاضر متمرکز بر بررسی موضع هایدگر در قبال تأثیر مرگ‌اندیشی بر زندگی اصیل و نسبت میان مرگ، زندگی و اصالت است. برای نیل به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد. دغدغه‌ی هایدگر پرسش از هستی با تحلیل بنیادین دازاین به‌مثابه‌ی زندگی محض در ساحت هستن به‌سوی مرگ است. اندیشیدن به مرگ بافهم ایستاده در نیست بودن دازاین و همچنین سایر مفاهیم بنیادی ازجمله اضطراب، وجدان و اصالت پیوند عمیق دارد. رهایی از ابتذال زندگی روزمره مبتنی بر نقطه‌ی عطف انتخاب وجه اصیل دازاین، یعنی مرگ است. مرگ عنصر فهم دازاین و وجدان نیز عنصر فهم اصالت در زندگی است. در این میان اضطراب پیش شرط اصالت و کاشف حجاب مرگ است. در تفکر هایدگر، جستجوی وجه اصیل دازاین با اتکا به مرگ و تاکید بر انتخاب فردی به دور از وجدان نااصیل کسان مشهود است. بنابراین، در هوش ستبر او، مرگ‌اندیشی از واجب‌ترین امور در ساخت زندگی اصیل است. اما رویکرد او نسبت به مرگ‌ به‌منزله‌ی آغاز یا پایان زندگی، پدیده‌ی اصالت در دنیا یا آخرت و همچنین زندگی اصیل در اینجا یا آنجا، زمینه‌ساز نگاهی متفاوت به سنت متافیزیکی گذشتگان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of death-awareness on authentic Life in Heidegger's Thought

نویسندگان [English]

  • Ali vahedpak 1
  • amirabbas alizamani 2
  • babak abbasi 3

1 Ph.D. student of comparative philosophy, Department of Law and Theology and Political Sciences, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Philosophy of Religion, University of TehranAssistant Professor of Philosophy of Religion, Faculty of Theology and Islamic Studies, university of Tehran, Tehran, Iran.

3 ..Assistant Professor of the Department of Law and Theology and Political Sciences, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study focuses on examining Heidegger's position on the effect of , death-awareness on genuine life and the relationship between death, life and authenticity. To achieve this goal, descriptive-analytical method was used. Heidegger's concern is the question of existence with a fundamental analysis of Dasein as pure life in the realm of being towards death. The thought of understanding death is deeply linked to Dasein's non-existence as well as other fundamental concepts such as anxiety, conscience, and authenticity. Getting rid of the vulgarity of everyday life is based on the turning point in choosing the genuine Dasein, death. Death is an element of understanding Dasein and conscience is also an element of understanding authenticity in life. In the meantime, anxiety is a precondition for authenticity and the discoverer of the veil of death. In Heidegger's thought, the search for Dasein's genuine face by relying on death and emphasizing the choice of a person away from the unscrupulous conscience of others is evident. Therefore, in his thick intelligence, death-awareness is one of the most important things in building a genuine life. But his approach to death as the beginning or end of life, the phenomenon of authenticity in this world or the hereafter, as well as the genuine life here or there, paves the way for a different view of the metaphysical tradition of the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Death
  • death-awareness
  • Authenticity
  • life
  • Heidegger