نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار در وهله اول در جست‌وجوی نظریه معنای زندگی در ویتگنشتاین متقدم با تاکید بر رساله منطقی- فلسفی هستیم. اما خوانش‌هایی که تاکنون از رساله منطقی- فلسفی شده سخن‌گفتن از گزاره‌های فلسفی را میسر و ممکن نمی‌کند چون همه آنها به‌شکلی ظاهر فقرات 6.54 و 7 را پذیرفته‌اند که معنای ترک سخن‌گفتن از گزاره-های غیرعلمی است. بنابراین، سخن‌گفتن از یک نظریه معنای زندگی در ویتگنشتاین متقدم با مانعی بزرگ روبه‌رو می‌شود. به‌همین‌دلیل، بخش ابتدایی این نوشتار وقف بررسی و حل این مشکل و پیشنهاد خوانشی برای حل این مشکل می‌شود. این کار با اقتباس خوانش گرامری- استعلایی می‌شود. در مرحله بعد پاسخ‌های ممکن ویتگشنتاین به مسئله معنای زندگی را از رساله منطقی- فلسفی عرضه می‌کنیم. درنهایت، بهترین پاسخ ممکن ویتگنشتاینی را به به مسئله‌ی معنای نزدگی متمرکز بر رساله منطقی- فلسفی معرفی می‌کنیم. درنهایت، معلوم می‌شود که ویتگنشتاین معنای زندگی را در گروی نوعی جاودانگی می‌داند که متضمن بی‌زمانی است، نه نوعی جاودانگی متضمن زمانی بس دراز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the Possibility of a Theory pf the Meaning of Life in the View of Prior Wittgenstein by a Focus on Logico-Philosophico Tractatus

نویسنده [English]

  • Mehrdad Safari

University of Tehran

چکیده [English]

In this essay, we intend, in the first place, to seek out a theory of the meaning of life in the view of the first Wittgenstein focused on the Tractatus Logico-Philosophicus. However, exegetical works on Tractatus Logico-philosophicus have culminated in the impossibility of speaking about a theory of the meaning of life in the view of Wittgenstein because all of them, in one way or another, accepted that the face value of the article 6.54 and 7, that is, to leave meta-scientific propositions. Hence, the first part of the essay delves into the analysis of this problem and suggesting an interpretation of Tractatus which solves this issue. This is done by adopting a grammatical-transcendental reading. After this job is done, different possible Wittgensteinian answers to the problem of life, Tractatus Logico-philosophicus, is offered and scrutinized. Finally, the best answer is offered based on Wittgenstein's Tractatus Logico-philosophicus for a theory of the meaning of life. He believes the meaning of life requires a kind of eternity which is not a very long time but one which does not have timeless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tractatus
  • first Wittgenstein
  • Meaning of life
  • grammatical-transcendental reading
  • timelessness
  • nonsense