نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، ایران

2 دکتری ، علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

مارتین هایدگر فیلسوف پدیدارشناس آلمانی را باید یکی از مهم‌ترین منتقدان فلسفۀ سوبژکتیو غرب در نظر آورد که به جای تأکید بر انفکاک پذیرفته شدۀ فاعل شناسا و مورد شناسایی، که به طور خاص در نظریۀ تناظری صدق اصلی مسلّم انگاشته می شود، ساحت فهم را نه ساحت انطباق و ارتباط برقرار شدن میان سوژه و ابژه، بلکه ساحت حضور در ساحت فهم در نظر می آورد؛ از این جهت در نظر هایدگر میان نحوۀ بودن و نحوۀ فهم ارتباط هست. از سویی هانری کربن به مثابۀ یکی از مهمترین فلاسفۀ متأثر از هایدگر، معتقد است فلسفۀ ایرانی-اسلامی افق گسترده‌تری برای فهم را در مقابل فیلسوف قرار می دهد. پرسش اصلی این مقاله این است که کربن چه افق‌های هستی‌شناختی دیگری فراتر از هایدگر را در متن فلسفۀ شیعی جستجو میکرد؟ نویسندگان معتقدند به زعم کربن، فلسفۀ شیعی با اعتقاد به ساحتهای تشکیکی حضور، فهم عمیق تر و کامل تری را برای فیلسوف و سالک به ارمغان می آورد و بدین ترتیب فهم فراتر از تاریخ جهانی قرار می گیرد. چیستیِ براهین این دو فیلسوف مورد تأمل ما در این مقاله قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of Heidegger and Carbon votes On "Understanding presence"

نویسندگان [English]

 • Mehdi Fadaei Mehrbani 1
 • saeed jahangiri 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran

2 Ph.D in Political Science, Iran, Law School, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Martin Heidegger, a German phenomenological philosopher, should be considered one of the most important critics of Western subjective philosophy, who instead of emphasizing the accepted separation of the known and recognized agent, which is especially true in the theory of context, is not the realm of understanding. The field of conformity and connection between the subject and the object, but also the field of presence in the field of understanding, is considered; therefore, in Heidegger's view, there is a connection between the way of being and the way of understanding. On the other hand, Henry Carbone, as one of the most important philosophers influenced by Heidegger, believes that Iranian-Islamic philosophy places a wider horizon for understanding in front of the philosopher. The main question of this article is what other ontological horizons did carbon seek beyond Heidegger in the context of Shiite philosophy? The authors believe that, in Carbone's view, Shiite philosophy, by believing in the skeptical realms of presence, brings a deeper and more complete understanding to the philosopher and seeker, and thus places understanding beyond world history. What is the reason for these two philosophers is discussed in this article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Understanding
 • Knowledge
 • presence
 • Approximation
 • Processing

قرآن کریم

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، مشرقیان جهان، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت یکصدمین سال تولد هانری کربن(زائر شرق)، گردآوری و تنظیم از شهرام پازوکی، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1385

ابن عربی، فصوص الحکم، تصحیح ابوالعلا عفیفی، چ 2، بیروت، دارالکتاب العربی، 1400 هـ . ق

احمدی، بابک، هایدگر و تاریخ هستی، تهران، نشر مرکز، چاپ چهارم، 1386

ارسطو، متافیزیک، ترجمه شرف الدین خراسانی(شرف)، تهران، انتشارات حکمت، چاپ چهارم، 1385

اسفراینی، نورالدین عبدالرحمن، کاشف الاسرار، بانضمام پاسخ به چند پرسش رسالة در روش سلوک و خلوت نشینی، به اهتمام هرمان لندلت، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، 1358

افلاطون، مجموعه آثار افلاطون، ترجمة محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1357

آملی، سید حیدر، اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه، تصحیح محمد خواجوی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1362

آملی، سید حیدر، جامع الاسرار و منبع الانوار (به انضمام رسالة نقد النقود فی معرفه الوجود)، تصحیح هانری کربن، عثمان اسماعیل یحیی، قسمت ایرانشناسی انیستیتو ایران و فرانسه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374 / 1969 

بابا رکنا شیرازی، عبدالله، نصوص الخصوص فی ترجمه الفصوص، به اهتمام رجبعلی مظلومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مک گیل، 1359

بخاری، سید محمّد(نجم الدین محمود بن سعد الله اصفهانی)، مناهج الطالبین و مسالک الصادقین، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران، انتشارات مولی، 1364

بقلی شیرازی، روزبهان، شرح شطحیات، به کوشش هانری کربن، ‌تهران، بخش ایرانشناسی موسسه ایران و فرانسه، 1966، و چاپ دوم، 1360

پارسا، خواجه محمد، شرح فصوص الحکم، تصحیح جلیل مسگر نژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1366

پازوکی، شهرام، ارتباط تشیع، تصوف و ایران نزد هانری کربن، عرفان ایران(مجموعه مقالات، شماره 19) به اهتمام سید مصطفی آزمایش، تهران، انتشارات حقیقت، بهار 1383

پالمر، ریچارد، علم هرمنوتیک، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، ‌تهران، انتشارات هرمس، چاپ سوم، 1384

جامی، عبدالرحمن بن احمد، مثنوی هفت اورنگ، به تصحیح مرتضی مدرسی گیلانی، تهران، نشر مهتاب، 1386

جانسون، پاتریشیا آلتنبرند، راه هایدگر، ترجمه مجید کمالی، تهران، نشر مهرنیوشا، 1388

  جهانگیری، محسن، محیی الدین ابن عربی چهرة برجستة عرفان اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1383

  خمینی (امام)، روح الله، تفسیر سورة حمد، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1384

  خمینی (امام)، روح الله، چهل حدیث ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371

  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول از دوره جدید، ج 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373

  رازی، شیخ نجم الدین، رسالة عشق و عقل (معیار الصدق فی مصداق العشق)، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 1367

  رازی، شیخ نجم الدین، مرصاد العباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1352

  رحمتی، انشاء الله، از ترس آگاهی تا غربت غربی، اطلاعات حکمت و معرفت، سال چهارم، شماره 2(پیاپی 38)، اردیبهشت 1388، ص 4-6

  شیرازی، صدرالدین محمد بن‌ ابراهیم، الحکمة‌ المتعالیه، ج‌ 1، بیروت: دارالاحیأ التراث‌ العربی، 1981

  طباطبایی، محمد حسین، و هانری کربن، شیعه(مذاکرات و مکاتبات پروفسور هانری کربن با علامه طباطبایی)، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1382

  عراقی، فخر الدین، لمعات، مقدمه و تصحیح محمد خواجوی، تهران، انتشارات مولی، 1364

  غزالی طوسی، ابوحامد امام محمد، احیاء علوم الدین، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، به اهتمام حسین خدیو جم، ویراستاری از پرویز شیخ کریمی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1384

  غزالی طوسی، ابوحامد امام محمد، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، 2 جلد، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364

  فدایی مهربانی، مهدی، ایستادن در آنسوی مرگ: پاسخ­های کربن به هایدگر از منظر فلسفۀ شیعی، چ دوم، تهران، نشر نی، 1392

  فرغانی، سیف الدین سعید، مشارق الدراری، مقدمه از سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انجمن فلسفه و عرفان اسلامی، 1398 هـ . ق

  فیض کاشانی، محسن، کلمات مکنونه، چاپ سنگی تهران، شماره بازیابی کتابخانه ملی: 16830-6 بخش 30

  قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، تصحیح محمد رضا اشرفی، تهران، مؤسسه انتشارات نبوی، 1384

  کربن، هانری، ارض ملکوت؛ کالبد انسان در روز رستاخیز (از ایران مزدایی تا ایران شیعی)، ترجمه سید ضیاء الدین دهشیری، تهران، چاپ دوم، انتشارات طهوری، 1374

  کریمی زنجانی اصل، محمد، در آمدی بر کشش غزالی و اسماعیلیان، تهران، نشر کویر، 1381

  لک زایی، نجف، اندیشة سیاسی صدرالمتألهین، قم: بوستان کتاب، 1381

  لینگز، مارتین، عارفی از الجزایر، ترجمه نصرالله پورجوادی، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها، ۱۳۶۰

  مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 2، تهران، انتشارات اسلامیه، 1386

  مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 67، تهران، انتشارات اسلامیه، 1386

  مصلح، علی اصغر، پرسش از حقیقت انسان؛ در اندیشه ابن عربی و هایدگر، تهران، نشر طه، 1384

  ملکی تبریزی، میرزا جواد آقا، المراقبات، ترجمه علیرضا خسروی، به کوشش صادق حسن زاده، قم، انتشارات مؤمنین، چاپ هفتم، 1384

  منسر، آنتونی، اگزیستانسیالیسم، ترجمة علی حقّی، فرهنگ تاریخ اندیشه، به کوشش فلیپ پی واینر، ترجمه گروهی از مترجمین، ج 1، تهران، انتشارات سعاد، 1385

  نسفی، عزیزالدین، کشف الحقایق، به اهتمام و تعلیق احمد مهدوی دامغانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1344

  نصر، سید حسین والیور لیمن، تاریخ فلسفه اسلامی، ج 3، ترجمه جمعی از اساتید، تهران، انتشارات حکمت، 1386

  نصر، سید حسین، در جست و جوی امر قدسی(گفت و گوی رامین جهانبگلو با سید حسین نصر)، ترجمه سید مصطفی شهرآیینی، تهران، نشر نی، 1385

  نصر، سید حسین، گلشن حقیقت، ترجمه انشاء الله رحمتی، تهران، نشر سوفیا، 1387

  هایدگر، مارتین، پایان فلسفه و وظیفه تفکر، ترجمه محمد رضا اسدی، تهران، نشر اندیشه امروز، 1384

  هایدگر، مارتین، پرسشی در باب تکنولوژی، ترجمه محمد رضا اسدی، تهران، موسسه فرهنگی اندیشه، 1375

  هایدگر، مارتین، تفکری دیگر: مصاحبه با اشپیگل، با سه مقالة دیگر، ترجمه و تألیف محمد مددپور، تهران، مرکز مطالعات شرقی فرهنگ و هنر، 1374

  هایدگر، مارتین، چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟، ترجمه سیاوش جمادی، نشر ققنوس، 1388

  هایدگر، مارتین، هستی و زمان، ترجمه سیاوش جمادی، تهران، نشر ققنوس،1387

  وال، ژان، بحث در مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی و همکاران، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1380

  ورنو، روژه و ژان وال، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه های هست بودن،‌ ترجمه یحیی مهدوی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1372

   Corbin, Henry, En Islam iranien, Aspect spirituels et philosophiques. Vol 1: Le Shi′ism duode′cimain, 4 tomes, Paris, Gallimard, 1971

   Heidegger, Martin, Being and Time, translated by John Macquarrie & Edward Robinson, New York, Harper & Row Publishers, 1962

   Heidegger, Martin, What is a thing?, translated by W. B. Barton, Jr. And Vera Deutsch: with an analysis by Eugene T. Gendlin, Indiana, Gateway Editions Ltd, 1967

   Mahmood, Samir, from Heidegger to Sohrewardi: an Introduction to the thought of Henry Corbin, p 13 in: www.Amiscorbin.com, access date: 1388/4/22