نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه فلسفه و کلام، دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد رشته کلام تطبیقی، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران.

3 دانشیار گروه حکمت و کلام. دانشکده الهیات و ادیان. دانشگاه شهید بهشتی. ایران. تهران

چکیده

پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی درصدد تبیین رابطۀ فلسفه و دین در مسیح‌شناسی بوئثیوس است. بدین منظور در رسائل کلامی به عنوان نمایندۀ دیدگاه‌های کلامی بوئثیوس سه کار صورت می‌پذیرد: 1. تعیین و تبیین مسئلۀ کلامی‌ای که بوئثیوس در مسیح‌شناسی به دنبال پاسخ به آن بود. 2. تبیین مؤلفه‌هایی همچون: تبیین عقلانی «تثلیث» به کمک مقولۀ رابطه، تعریف دقیق «شخص» و «طبیعت» در مسئلۀ «تثلیث»، نشان دادن ضعف عقلی و نقلی آرای اوتیکس و نسطوریوس و همین‌طور تأکید بر تمایز بین طبیعت و شخص که بوئثیوس به واسطۀ آنها به حل مسئله می‌پردازد. 3. پاسخ نهایی بوئثیوس به این مسئله کلامی. در تسلّای فلسفه به عنوان نمایندۀ فلسفۀ بوئثیوس به دنبال واکاوی دو مسئله هستیم: 1.آیا این رساله چنانکه بعضی ادّعا کرده‌اند فاقد هرگونه نشان و تعلیم مسیحی است؟ 2. آیا بوئثیوس در این رساله به صراحت تعالیم مسیحی را زیر سؤال می‌برد یا اینکه تنها آشکارا به مسیحیّت اشاره نمی کند؟ بررسی این موارد مودّی به این نتیجه شد که در رسائل کلامی، بوئثیوس ایمان مسیحی را با تبیین عقلانی در توافق با عقل می‌دید؛ در تسلّای فلسفه، ‌نیازی به اشارۀ مستقیم به تعالیم مسیحی نمی‌دید؛ وی به دنبال نجات‌بخشی عقل است و این هیچ تعارضی با ایمان مسیحی او ندارد.
واژه‌های کلیدی: بوئثیوس، رسائل کلامی، تسلّای فلسفه، مسیح‌شناسی، رابطه، شخص، طبیعت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Philosophy and Religion in Christology in Boethius's Thought Relying on Theological Treatises and the Consolation of Philosophy

نویسندگان [English]

  • Maryam Salem 1
  • Seyedeh Fatemeh Noorani Khatibani 2
  • Mitra poursina 3

1 Faculty member

2 Faculty of Theology and Religions, Shahid Beheshti University. Tehran. Iran

3 Faculty of Theology and Religions. Shahid Beheshti University. Iran. Tehran.

چکیده [English]

The present study uses an analytical-descriptive method to explain the relationship between philosophy and religion in Boethius’ Christology. For this purpose, three things are done in the Theological Treatises as a representative of Boethius' theological views: 1. Determining and explaining the theological problem that Boethius sought to answer in Christology. 2. Explain components such as: rational explanation of "Trinity" with the help of the category of relation, precise definition of "person" and "nature" in the issue of "Trinity", Demonstrating the intellectual and narrative weakness of the views of Euthychius and Nestorius, as well as emphasizing the distinction between nature and the person through whom Boethius solves the problem. 3. Boethius' final answer to this theological question. In the Consolation of Philosophy as the representative of Boethius' philosophy, we seek to examine two issues: 1. Does this treatise, as some have claimed, lack any Christian symbolism or teaching? 2. Does Boethius explicitly question Christian teachings in this treatise, or does he not merely explicitly refer to Christianity? Examining these cases, it was concluded that in the Theological Treatises, Boethius saw the Christian faith in a rational explanation in agreement with reason; in the Consolation of Philosophy he saw no need to refer directly to Christian teachings; he seeks the salvation of reason, and this has no conflict with his Christian faith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boethius
  • Christology
  • Relation
  • Person
  • nature