نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 دانشجو دکتری فلسفه دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده

پژوهش حاضر با توجه به آثار اکهارت و با روش توصیفی ـ تحلیلی به نقش فقر گزینی در خداگونه شدن انسان پرداخته است اکهارت بر این باور بوده که مهمترین راه برای خداگونه شدن، وارستگی است و فقر بهترین راه برای رسیدن به وارستگی است. تعریف سه مؤلفه‌ای که وی از فقر ارائه می‌دهد عبارت است از : «هیچ نخواستن»، «هیچ ندانستن» و «هیچ نداشتن» . مراد از مؤلفه اول همان اِعراض از تمام مخلوقات حتی از خویشتن است. وقتی انسان بتواند هیچ نخواستن را در خود جاری سازد و غیر حق را از خود برهاند به وصال خداوند دست می‌یابد. مقصود از مؤلفه دوم، رهایی و آزادی ذهن از تمام تصورات است. با تحقق این مؤلفه، انسان وارد قلمروی جهل شده که در آن تنها خدا را یافته و پذیرای او خواهد بود. با مؤلفه سوم، انسان به نیستی می‌رسد و چیزی از هویت خلقی او باقی نمی‌ماند در این صورت با خداوند اتحاد پیدا کرده و با پذیرش فقر به مقام وارستگی که همان خداگونه شدن است نائل می‌گردد. پس از ارزیابی می توان به این نتیجه دست یافت که دو مؤلفه ی هیچ نخواستن و هیچ نداشتن ، با آموزه‌های مسیحیت و نظام کلیسایی، ناسازگار است. و با وجود برخی افتراقات می توان وجوه مشترکی بین آموزه های اسلامی و دیدگاه های اکهارت دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Poverty in Man's Deification of God from the perspective of Meister Eckhart

نویسندگان [English]

  • ebrahim rostami 1
  • Mohammad qadery 2

1 department of islamic educatoin

2 student ofPHD unevrsity of ghzven

چکیده [English]

Eckhart believed that the most important way to become divine, Dependency is,
and poverty is the best way to achieve that. Eckhart defines three components of poverty that are: no want - no know and no having any. What is meant by the first component is the suffering of all creatures, even of self When man can accomplish nothing he wants, he reaches the joint with God For when he removes himself from the unrighteous, he comes to God What is meant by the second component is the liberation and freedom of the mind from all conceptions With this realization, man entered the realm of ignorance In it he only finds God and will receive him With the third component, man reaches nothingness and nothing remains of his people's identity Then it will be united with God. By accepting poverty, man attains the status of dependency, which is the becoming of God. This can be achieved after the evaluation That the two components - neither wanting nor having any - is incompatible with the teachings of Christianity and the Church system. And despite some differences, there is a common ground between the teachings of Islam and the views of Eckhart.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependency
  • Poverty
  • God
  • Eckhart