نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حکمت متعالیه، گروه فلسفه کلام، دانشکده الهیات و معارف اهل بیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شیراز

چکیده

این نوشتار درصدد واکاوی مبانی حکمت اشراق در ارائه تعریف نوینی از علم و ترسیم الگویی آموزشی بر آن اساس می‌باشد. با تأملی در مبانی نورشناسی اشراقی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی سهروردی این مطلب متبادر می‌شود که مراتب نور، مراتب ادراک و مراتب نفس انسانی کاملاً متناظر هستند و انسان با ارتقای درجات نوری خود با دستورالعمل‌های خاص، به لحاظ ادراکی نیز مترقی می‌شود. از این‌رو می‌توان تعریف نوینی از علم ارائه نمود که اعتبار آن بطور کلی با دیگر نظریات حوزه معرفت متفاوت است. از نظر سهروردی «شهود» به عنوان پشتوانه‌ای عظیم برای فهم درجات عمیق حقیقت تلقی می‌شود که نیل به آن از طریق عالم خیال و ارتقای ساحت نورانیت انسان میسور است. نوشتار حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مبانی و مختصات این نوع از علم‌شناسی در حکمت اشراق- که می‌توان آن را علم اشتدادی نامید- بپردازد و از این رهگذر نتایج آموزشی آن را تبیین نماید. مطابق نتایج این جستار «تکامل تدریجی مراتب ادراک» و به تبع آن «رسمیت فهم‌های مختلف از حقیقت واحد» به‌گونه‌ای که منجر به شکاکیت و نسبیت محض نشود، دو نتیجه اساسی نظریه علم اشتدادی خوانده می‌شود که تحقق آن منوط بر پیاده‌سازی تعریف و ابعاد نظریه علم اشتدادی و اتخاذ راهکارهای متناسب در سیستم آموزشی است؛ از این-رو به نظر می‌رسد ظرفیت وسیع حکمت اشراق در استنباط ابعاد مختلف آموزش و بهبود اجزای سیستم آموزشی نظیر اصول، نتایج و راهکارهای تعلیم، غیر قابل انکار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

"Reflection on Suhrawardi's scientific foundations and its capacity assessment in presenting an educational model"

نویسندگان [English]

  • Aysooda hashempour 1
  • alireza farsinezhad 2

1 Ph.D. student of Transcendental Philosophy, University of Isfahan

2 استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شیراز

چکیده [English]

By paying attention to the correspondence between the levels of existence and the levels of perception in Suhrawardi's thought, a new definition of science can be presented, the validity of which is generally different from other theories in the field of knowledge. In the school of enlightenment, "intuition" is considered as a great support for understanding the deep degrees of truth, which can be achieved through the world of imagination and the promotion of the realm of human enlightenment. The present article intends to study the coordinates of this type of scientology in the wisdom of illumination with a descriptive-analytical method, and through this it can explain its educational results in accordance with the results of this research "Gradual evolution" The degree of "perception" and, consequently, the "recognition of different understandings of a single truth" in such a way that it does not lead to skepticism and reprehensible relativism. There are two main consequences of the theory of intensity science, the realization of which depends on the implementation of the definition and dimensions of the theory of intensity science and the adoption of appropriate solutions in the educational system; Therefore, it seems that the vast capacity of the wisdom of enlightenment in inferring the various dimensions of education and improving the components of the educational system, such as the principles, results and strategies of education, is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Education
  • the light
  • Enlightenment principles
  • Suhrawardi
  • intuition
  • Intensity science