بررسی تطبیقی نظریه دوگانه‌انگاری نوخاسته(هسکر) و حدوث جسمانی نفس(صدرالمتالهین) در نحوه تعلق یا تکون نفس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

دوگانه‌انگاری نوخاسته از جمله دیدگاه‌های معاصر در فلسفه ذهن است که طی عطف توجه دوباره به مبحث نوخاستگی در دهه‌های اخیر مطرح شده است. ویلیام هسکر، مبدع این نظریه درخصوص رابطه نفس و بدن، تا حدود زیادی از سایر دیدگاه‌های موجود در فلسفه ذهن معاصر که عموماً به تحویل امور ذهنی به امور فیزیکی و نهایتاً فیزیکالیسم منجر می‌شود، فاصله می‌گیرد و به نظریه حدوث جسمانی نفس در حکمت متعالیه نزدیک می‌گردد.
یک نظریه کارآمد درباره نفس باید به دو مسئله پاسخ دهد: مسئله جفت شدن یا تعلق و مسئله تداوم نفس پس از مرگ بدن. دوگانگی نوخاسته به برآمدن امری نوخاسته از امری پایه با ویژگی‌های ذهنی و غیر قابل تحلیل به امر مادی معتقد است که هویت مستقل واقعی دارد. اگرچه در نحوه تعلق یا تکون نفس قرابت‌هایی میان نظر هسکر و صدرالمتالهین وجود دارد، اما نحوه بیان و بسترسازی در حکمت متعالیه با دوگانگی نوخاسته متفاوت است به طوری که موضع آن دو را در مسئله بقای نفس با یکدیگر متفاوت می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Emergent Dualism and the Bodily Hoduth of the Soul, A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Fahime Shariati 1
  • yasser khoshnevis 2
1 Ferdowsi university of Mashhad
2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چکیده [English]

Abstract
Emergent dualism is a recent view about the nature of the soul introduced by William Hasker in 1999. He moves away from the main stream reductionist and physicalist theories about mental properties and mind and advances a view which has affinities with MullaSadra's bodily Hoduth of the Soul. In this paper, we examine these tow theories comparatively.
A working theory about the nature of the soul have to provide us with plausible answers to two main problems: the problem of pairing and the problem of the survival of the soul after the bodily death. Emergent dualism endorses the emergence of a novel substance from a physiological base which has irreducible mental properties and is a distinct endurable entity. While this theory has similarities with Sadraean view, there are differences in the way of articulating the arguments as well as background metaphysical theories. These differences are particularly important in addressing the problem of the survival of the soul after the bodily death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • «Emergent»
  • «William Haske»
  • «MullaSadra»
  • «transcendent visdom»