جایگاه «اوبودگی»: چگونگی مطرح شدن خدا نزد امانوئل لویناس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم

2 استادیار گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

چکیده

لویناس از تصور «نامتناهی» یا خدا نزد دکارت به مثابه‌ی امری که ناشی از اندیشه‌ی «من اندیشنده» نیست، بسیار بهره برده است، ولی آن را در راستای نظام اخلاقی خود باز تقریر می‌کند. این‌که باز تقریر لویناس از برهان دکارت تا چه حد می‌تواند برهانی اخلاقی در جهت اثبات وجود خدا باشد، و همچنین این‌که اساساً خدا چه جایگاهی در فلسفه‌ی وی می‌تواند داشته باشد، مسائلی هستند که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است. از سویی دیدگاه لویناس درباره‌ی خدا قابل انفکاک از فلسفه‌ی او نیست. وی فلسفه‌ی خود را با نقد تاریخ فلسفه‌ی غربی مبنی بر نادیده گرفتن گرفتن غیریت دیگری شروع می‌کند. سپس بامعنای خاصی که بر مفهوم سوبژکتیویته بار می‌کند، می‌کوشد مسیری اخلاقی به سوی «دیگری» بگشاید؛ مسیری که در آن غیریت «دیگری» به رسمیت شناخته شده باشد. این گونه به نظر می‌رسد در این مسیر تنگناهایی وجود دارد که لویناس سعی کرده است با طرز تلقی ویژه‌ی خود از خدا و جعل واژه‌ی «اوبودگی» برآن‌ها فائق آید. این مقاله تلاشی است برای پرتوافکنی بر چگونگی سیر لویناس در جهت رسیدن به مفهوم خدا یا «اوبودگی»؛ و این‌که تا چه حد می‌توان این سیر را برهانی اخلاقی بر وجود خدا تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Illeity: How God is Described by Emmanuel Levinas

نویسندگان [English]

  • mohammadmahdi abdolalinejad 1
  • Ahmad fazeli 2
1 jjftdf
2 fdjhj
چکیده [English]

10- Levinas, E., 1993, God, Death, and Time, Trans. Bettina Bergo, Stanford University Press
11- Levinas, E., 1998, Of God Who Comes to Mind, trans: Bettina Bergo, Stanford University Press, California (A)
12- Levinas, E., 2003, On Scape, Trans. by Bettina Bergo, Stanford University Press, Stanford, California
13- Levinas. E, 1991, Otherwise than Being or Beyond Essence, trans. by Alphonso Lingis, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
14- Levinas, E., 1969, Totality and Infinity, trans. Alphonso Lingis, Duquesne University Press
15- Llwelyn, John, 1995, Emmanuel Levinas: The Genealogy of Ethics, (London and New York: Routledge)
16- Newman, Michael, 2000, “Sensibility, Trauma, and theTrace: Levinas from Phenomenology to the Immemorial” in The Face of the Other & the Trace of God, edited by Jeffrey Bloechl, Fordham University Press
17- Putnam, Hilary, 2004, “Levinas and Judaism”, The Cambridge Companion to Levinas, Cambridge university press
18- Urbano, Ryan, 2012, “Approaching The Divine: Levinas on God, Religion, Idolatry, and Atheism”, in Logos, volume 15, number1
19- Visker, Rudi, 2000, “The Price of Being Dispossessed: Levinas's God and Freud's Trauma”, in The Face of the Other & the Trace of God, edited by Jeffrey Bloechl, Fordham University Press
20- Westphal, Merold, 2000, “Commanded Love and Divine Transcendence in Levinas and kierkekaard”, in The Face of the Other & the Trace of God, edited by Jeffrey Bloechl, Fordham University Press

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Illeity
  • infinity
  • Levinas
  • the other
  • Ethics