استعاره مفهومی و تحلیلی نو از نقش آن در اخلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

دغدغه و دستمایه اصلی در این مقاله بررسی نقش استعاره‌های مفهومی در ساحت اخلاق است. پس از تعریف و تحلیل استعاره مفهومی با تاکید بر آراء لیکاف، جانسن و کوچِش، عمومیت، مفهومی بودن ذاتی و ساختار سیستمی به عنوان سه مولفه اصلی این سنخ از استعاره معرفی و انواع ساختاری، وجودشناختی و جهت‌مند آن به بحث گذاشته شد. همچنین بیان شد که اخلاق، سرشتی استعاری دارد و بدون استعاره‌های مفهومی قابل تصور نیست. ورود استعاره به اخلاق در دو قالب اصلی شکل می‌گیرد: ترسیم استعاری مفاهیم اخلاقی و مفهوم‌سازی استعاری از یک موقعیت خاص اخلاقی. بر مبنای همین دو نکته، احتمال درافتادن اخلاق استعاری در ورطه نسبیت و نقد و تحلیل آن دستمایه ادامه کار قرار گرفت. یافته اصلی و نوآوری این نوشتار در طرح‌ریزی ملاک‌های سه‌گانه برای سنجش کارآمدی استعاره‌ها در ساحت اخلاق است. نوع و میزان تاثیر استعاره بر واقع‌نمایی اخلاقی، نوع و میزان تاثیر استعاره بر انگیزش اخلاقی و نوع و میزان تاثیر استعاره بر عینی‌سازی یا ملموس نمودن مفاهیم اخلاقی، معیارهایی هستند که می‌توانند هم مانع نسبیت در اخلاق استعاری شوند و هم درجه‌بندی ارزشی‌ آنها را تسهیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual metaphor and its role in ethics

نویسنده [English]

  • masoud sadeghi
az
چکیده [English]

The main concern in this article is the study of the role of conceptual metaphors in the field of ethics. After defining and conceptual metaphor, with emphasis on the views of Lakoff, Johnson and Movement, generality, inherent conceptuality, and system structure as the three main components of this kind of metaphor introduced, and its structural, ontological and guiding types were discussed. It was also stated that morality is a metaphorical nature and can not be conceived without conceptual metaphors. The introduction of metaphor to morality is shaped in two main forms: metaphorical conceptualization of metaphorical concepts and conceptualization of a particular moral situation. On the basis of these two points, the probability of falling metaphorical ethics in the context of relativity and critique and analyzing it continued to work. The main findings and innovations of this paper are in the design of three criteria for measuring the efficiency of metaphors in the field of ethics. The type and extent of the effect of metaphor on ethical reality, the type and extent of the effect of metaphor on moral motivation and the type and extent of the effect of metaphor on the objectification or tangibility of moral concepts are criteria that can both prevent relativity in metaphoric ethics and facilitate their grading of value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor
  • conceptual metaphor
  • Ethics
  • Likeoff
  • Johnson