نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران.

2 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی،دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران.

چکیده

در این مقاله نسبت سبک‌زندگی با معنای‌زندگی در مکتب رواقی مورد بررسی است. مکتبی کهن که معنای فلسفه را شیوه زیستن می داند و داعیه سبک سازی دارد و آموزه های آن امروزه مورد توجه قرار گرفته است. چگونگی سبک‌زندگی از دغدغه‌های بشر است و برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، جهت ارائه سبک ‌ایده‌آل باید معنای زندگیِ مرتبط و مؤثر در آن را جست. معنای زندگی برمبنای هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی شکل می‌گیرد. پس از استنباط آن در مکتب رواقی، آموزه‌های رفتاری ایشان در 4 عرصه تعامل با خود، با خدا، با دیگران و با هستی مورد بررسی است. وجود خلأها و نقایض چون چگونگی تفسیر ماهوی هستی و انسان در مبانی فکری رواقیون باعث بروز معنای چندپهلو و مبهم از زندگی شده و به تبع آن سبک زندگی حاصل از این مکتب با تعارضات و چالش‌هایی چون چگونگی ارتباط با خالق و تعهدات عملی ناشی از آن بودن، ارتباطات انسانی و چگونگی تعامل با هم‌نوعان و چگونگی پذیرش مدرنیته و تاب آوری اقتضاعات زندگی فن‌آورانه روبرو است. روش این مقاله عقلی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

نسبت سبک زندگی با معنای زندگی در اندیشه رواقیون

نویسندگان [English]

  • aa aaa 1
  • hamideh mazaheri seyf 2

1 profesor of the faculty of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 Doctoral student of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

چکیده

در این مقاله نسبت سبک‌زندگی با معنای‌زندگی در مکتب رواقی (مکتبی کهن که معنای فلسفه را شیوه زیستن می داند و داعیه سبک سازی دارد و آموزه های آن امروزه مورد توجه قرار گرفته است.)مورد بررسی است.چگونگی سبک‌زندگی از دغدغه‌های بشر است و برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آن،جهت ارائه سبک ‌ایده‌آل باید مبانی فکری فلسفی آن را جست تا بتوان به درستی آسیب شناسی کرد. موضوع فلسفی راهگشا در این مسیر«معنای زندگیِ» است.که در همبستگی کامل و نقش مؤثر در سبک زندگی دارد.معنای زندگی برمبنای هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی شکل می‌گیرد و پس از استنباط آن در مکتب رواقی، آموزه‌های رفتاری ایشان در 4 عرصه تعامل با خود، با خدا، با دیگران و با هستی مورد بررسی است. وجود خلأها و نقایض در مبانی فکری رواقیون باعث بروز معنای چندپهلو از زندگی شده و نیز سبک زندگی حاصل از آن با تعارضات و چالش‌هایی روبرو است. روش این مقاله عقلی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • سبک زندگی"
  • ، "
  • معنای زندگی"
  • نسبت یابی"
  • ،"
  • رواقیون"