دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-177 
7. دیالکتیک حقیقت و شیء در فلسفه‌ی هایدگر

صفحه 147-177

سیّد جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان