دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-248 
3. مقایسۀ‌ نظریۀ فطرت عقل با انسان معلق در اندیشۀ‌ سینوی

صفحه 59-83

مهناز امیرخانی؛ زهره توازیانی؛ ملیحه پورصالح امیری


4. بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت در فیزیک

صفحه 85-117

مهدی سلیمانی خورموجی؛ مجید ملایوسفی؛ علی صداقت


6. خطاهای نظریة خطای جان مکی

صفحه 145-171

مهدی اخوان؛ سید مهدی کشمیری؛ حامد مرآتی