دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-282 
1. تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن

صفحه 11-35

احمد پورقاسم شادهی؛ رضا اکبری؛ امیر عباس علی زمانی


7. ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ابن میمون و اسپینوزا

صفحه 181-206

عباس فنی اصل؛ یوسف نوظهور؛ مرتضی شجاری


9. کارکردهای تفکر نقدی در اخلاق از منظر آر. اِم. هِر

صفحه 241-268

مرتضی زارع گنجارودی؛ ربابه منافی؛ مهدی زمانی