دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-309 
3. نظریه معرفت گزاره ای صدرالمتالهین

صفحه 41-67

سیدمجید حسینی؛ محمدعلی عباسیان؛ سیدعلی علم الهدی؛ ناصر محمدی


5. بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو

صفحه 145-170

حسن عباسی حسین ابادی؛ مستانه کاکایی


6. دیالکتیک تثلیث در رابطه سکولار خدا و جهان

صفحه 171-192

سیدحمید طالب زاده؛ فاطمه دلاوری پاریزی


7. مساله چارچوب و بازتقریر آن برای فهم زبانی هوش مصنوعی

صفحه 193-223

ابوالفضل صبرآمیز؛ مهدی ذاکری؛ روح اله حق شناس