اعضای هیات تحریریه بین المللی


Sajjad Rizvi Professor of Islamic Intellectual History and Islamic Studies, University of Exeter

تاریخ فکری اسلامی و مطالعات اسلامی