شرطی لزومی در منطق جدید
شرطی لزومی در منطق جدید

اسداله فلاحی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 7-46

چکیده
  فارابی و ابن‌سینا در آثار خود برای شرطی متصل اقسام بسیاری برشمرده و مباحث متنوعی در آثار پیروان خود پدید آورده‌اند. دو قسم مهم از این اقسام، عبارت است از «لزومی» و «اتفاقی» که هر کدام به اقسام ...  بیشتر