پدر- مادری: مساله مجوزدهی نقد و بررسی طرح هیو لافولیت
پدر- مادری: مساله مجوزدهی نقد و بررسی طرح هیو لافولیت

محسن جاهد؛ مریم خوشدل؛ علی اکبر عبدل آبادی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 43-70

https://doi.org/10.30470/phm.2020.112750.1665

چکیده
  هیو لافولیت با پیشنهاد طرحی زیر عنوان« مجوزدهی برای پدر-مادری»، استدلال کرده است که از آن جا که « اقدام به پدر و مادر شدن می تواند مستلزم ضرر و زیان وسیع و عمیق به کودکان باشد»، لازم است دولت ...  بیشتر