تحلیل نقدی استنادات قرآنی در نظریة معاد جسمانی آقاعلی مدرس
تحلیل نقدی استنادات قرآنی در نظریة معاد جسمانی آقاعلی مدرس

محمد رضا ارشادی نیا

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 9-34

چکیده
  نظریه‌پردازی فلسفی بر وفاق متون دینی، و تفسیر مبتنی بر موازین عقلی از آن متون، از مقاصد عالیۀ حکمای متعالیه و سنت مستمر آنان در پهنۀ حکمت‌پردازی است. پس از صدرا، در همۀ ادوار این مهم دنبال شده و  آقاعلی ...  بیشتر