عدالت و جنسیّت در آرمانشهر افلاطون: بررسی نگرش افلاطون دربارة زنان
عدالت و جنسیّت در آرمانشهر افلاطون: بررسی نگرش افلاطون دربارة زنان

زهرا توفیقی؛ علی اکبر عبدل‌آبادی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 207-233

چکیده
  مفسّران آثار افلاطون تفسیر واحدی از نگرش وی دربارۀ زنان به دست نداده‌اند؛ زیرا در بررسی آثار افلاطون با قطعاتی ناسازگار، پیچیده و پراکنده در این باره روبه‌رو شده‌اند. از یک سو، افلاطون برای زنان حقوق ...  بیشتر