فلسفه‌ی ملاصدرا و نظریه‌ی‌ معنا؛ کاوشی معناشناختی در برخی دلایل نظریه‌ی وجود ذهنی
فلسفه‌ی ملاصدرا و نظریه‌ی‌ معنا؛ کاوشی معناشناختی در برخی دلایل نظریه‌ی وجود ذهنی

رضا رضازاده؛ کاظم موسی خانی

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 33-50

چکیده
  از آنجا که زبان،‌ اندیشه و واقعیّت در ارتباط نزدیک باهم قرار دارند، هرگونه حکمی‌که در حیطۀ معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی صادر شود، بازتاب و پیامدی ‌نیز در فلسفۀ زبان دارد. در این مقاله کوشش کرده‌ایم تا ...  بیشتر