گشودگی به دیگری به مثابه‌ی شرط اخلاقی دیالوگ
گشودگی به دیگری به مثابه‌ی شرط اخلاقی دیالوگ

علی رضا آزادی؛ حمیده ایزدی نیا

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 101-127

چکیده
  گادامر پیش‌داوری‌ها را شرط امکان فهم می‌داند؛ اما دخالت پیش‌داوری‌ها در فهم، به معنای ذهنی و دلخواهانه ‌شدن فهم و دیالوگی نبودن آن نیست که یک رابطة یک‌سویه، به مثابة تحمیل ذهنیت و معنای خودمان بر ...  بیشتر