مکینتایر و مسئله‌ی شکاف واقع-ارزش بر اساس کتاب در پی فضیلت
مکینتایر و مسئله‌ی شکاف واقع-ارزش بر اساس کتاب در پی فضیلت

میثم شیرزاد؛ علی اکبر عبدل آبادی

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 129-145

چکیده
  بی‌شک، مسألۀ شکاف واقع- ارزش را باید در زمرۀ مسائل بسیار مهمّ فلسفۀ اخلاق به‌شمارآورد. طرح مسألۀ شکاف واقع- ارزش را به فیلسوف شکّاک و تجربی‌مسلک اسکاتلندی، دیوید هیوم، منسوب دانسته‌اند. هیوم مدّعی ...  بیشتر