تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن
تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن

احمد پورقاسم شادهی؛ رضا اکبری؛ امیر عباس علی زمانی

دوره 7، شماره 18 ، تیر 1396، ، صفحه 11-35

چکیده
  نظریۀ ذهن بسط­یافته را در سال 1998 اندی کلارک و دیوید چالمرز، با تکیه بر مبانی جدیدی در فلسفۀ ذهن معاصر، مطرح کردند. متفکران این نظریه، با حفظ اصول ساختارگرایانه، از برون‌گرایی در محتوا به برون‌گرایی ...  بیشتر