نقد و بررسی کاربردهای فلسفی قاعده امتناع انطباع کبیر در صغیر
نقد و بررسی کاربردهای فلسفی قاعده امتناع انطباع کبیر در صغیر

سعید انواری

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، ، صفحه 93-120

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36298

چکیده
  در فلسفة اسلامی از قاعدة عدم گنجانیده شدن شیء بزرگ در شیء کوچک (امتناع انطباع کبیر در صغیر) جهت اثبات غیرمادی بودن محل ثبت تصاویر جزئی بینایی و خیالی (صور مقداری) استفاده شده است. سپس از طریق اثبات غیرمادی ...  بیشتر