در باب امکان استخراج یک نظریه‌ی معنای زندگی از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم ( با تمرکز بر تراکتاتوس) و چیستی آن
در باب امکان استخراج یک نظریه‌ی معنای زندگی از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم ( با تمرکز بر تراکتاتوس) و چیستی آن

مهرداد صفری آبکسری

دوره 11، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 417-439

https://doi.org/10.30470/phm.2020.129702.1825

چکیده
  در این پژوهش در وهلۀ اول در جستجوی نظریۀ معنای زندگی در ویتگنشتاین متقدم با تأکید بر رسالۀ منطقی- فلسفی هستیم. اما خوانش­هایی که تا کنون از رسالۀ منطقی- فلسفی بوده است، سخن ­گفتن از گزاره­های فلسفی ...  بیشتر