بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور
بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور

ابوالفضل توکلی شاندیز؛ سید حسن اسلامی اردکانی؛ سید احمد فاضلی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 355-385

https://doi.org/10.30470/phm.2019.100431.1546

چکیده
  این مقاله می‌کوشد به تأمل در مورد نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور، فیلسوف بزرگ فرانسوی بپردازد. به این منظور پس از نگاهی اجمالی به مفهوم و نظریه‌های روایت و طرح پیشینه موضوع در مورد نسبت ...  بیشتر