معناشناسی علامه حلی از مفاهیم حسن و قبح اخلاقی
معناشناسی علامه حلی از مفاهیم حسن و قبح اخلاقی

محمد رضا بیات؛ محمدحسین کلاهی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 277-301

https://doi.org/10.30470/phm.2019.108340.1618

چکیده
  معناشناسی مفاهیم اخلاقی، بداهت و تعریف‌‌‌پذیری یا تعریف‌ناپذیری آنها از زمره مباحث فلسفه تحلیلی اخلاق است. در این مقاله تلاش کرده‌ایم تا با تکیه بر معناشناسی فیلسوفان تحلیلی اخلاق معاصر از مفاهیم ...  بیشتر