نسبت علم و اراده ی الهی در مکتب کلامی حله
نسبت علم و اراده ی الهی در مکتب کلامی حله

محمد حسین کلاهی؛ رضا رهنما

دوره 10، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 375-404

https://doi.org/10.30470/phm.2020.117104.1715

چکیده
  رابطه‌ی «علم» و «اراده» در انسان و خداوند یکی از مسائلی است که در مکاتب مختلف فلسفی و کلامی مورد مداقه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر آن است تا رابطه‌ی «علم» و «اراده‌ی» خداوند ...  بیشتر