بررسی مقایسه‌ای آرای هایدگر و کربن در باب «فهم در ساحت حضور»
بررسی مقایسه‌ای آرای هایدگر و کربن در باب «فهم در ساحت حضور»

مهدی فدایی مهربانی؛ سعید جهانگیری

دوره 10، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 313-348

https://doi.org/10.30470/phm.2020.121647.1752

چکیده
  مارتین هایدگر فیلسوف پدیدارشناس آلمانی را باید یکی از مهم‌ترین منتقدان فلسفۀ سوبژکتیو غرب در نظر آورد که به جای تأکید بر انفکاک پذیرفته شدۀ فاعل شناسا و مورد شناسایی، که به طور خاص در نظریۀ تناظری صدق ...  بیشتر