ترسیم و بررسی الگوی ناسازگارگرایی وجوب علّی و مسئولیت اخلاقی
ترسیم و بررسی الگوی ناسازگارگرایی وجوب علّی و مسئولیت اخلاقی

ابراهیم علی پور؛ جواد دانش

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 303-326

https://doi.org/10.30470/phm.2019.100356.1545

چکیده
  نسبت میان وجوب علّی و مسئولیت اخلاقی از درازدامنه‌ترین مباحث دهه‌های اخیر در میان فیلسوفان اخلاق غرب بوده است. مقاله پیش‌رو می‌کوشد تا در گام نخست نقشه جامعی از الگوهای مختلف این متفکران را در پاسخ ...  بیشتر