تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره حیث التفاتی محتوا براساس مبانی فلسفی ایشان
تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره حیث التفاتی محتوا براساس مبانی فلسفی ایشان

حسین اسفندیار؛ زهرا نجفی؛ مهدی ذاکری

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 387-409

https://doi.org/10.30470/phm.2019.106917.1600

چکیده
  حیث التفاتی بعنوان مفهومی محوری در فلسفه ذهن، در کانون گفتگوهای فلسفی قرار دارد.چگونگی امکان حیث التفاتی و نیز نحوه تعین محتوای ذهنی از مسائل مهمّ حیث التفاتی است و تبیین آن مبتنی بر مبانی مختلف فلسفی ...  بیشتر