تطبیق «خودشناسی» ازمنظر کی‌یرکگارد و شیخ اشراق
تطبیق «خودشناسی» ازمنظر کی‌یرکگارد و شیخ اشراق

سیمین اسفندیاری؛ آزاده الیاسی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 315-336

https://doi.org/10.30470/phm.2019.95870.1501

چکیده
  چکیده در مقاله حاضر به بررسی موضوع خودشناسی از بعد عرفانی و فلسفی از دیدگاه شیخ شهاب‌الدین سهروردی و سورن کی‌یرکگارد با نگاهی مقایسه‌ای پرداخته می‌شود .کی‌یرکگارد معتقد است پرداختن به امور کلی و ماهیت ...  بیشتر