رهیافت معرفت شناسی به عالم برزخ و عالم خیال از دیدگاه ابن عربی
رهیافت معرفت شناسی به عالم برزخ و عالم خیال از دیدگاه ابن عربی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، ، صفحه 113-139

چکیده
  ابن عربی، برزخ را به معنای حدّ فاصل بین دو چیز می داند که معرفت آن امری عقلانی است امّا وجود آن امری خیالی است. وی مراتب وجودیِ برزخ را به برزخ نزولی (اعیان ثابته) و برزخ صعودی (برزخ پس از مرگ) تقسیم می کند.به ...  بیشتر
معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی
معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 23-36

چکیده
  ابن عربی معاد را هم روحانی و هم جسمانی می‌داند. از نظر وی، ماهیت حقیقی معاد و حشر، جمع شدن نفوس جزیی در نفس کلّی است. معاد جسمانی نیز دارای دو کیفیت متفاوت برای بهشتیان و دوزخیان است. زیرا حشر جسم بهشتیان ...  بیشتر