بررسی جایگاه و سیر تحول مفهوم «اگو» در اندیشه هوسرل
بررسی جایگاه و سیر تحول مفهوم «اگو» در اندیشه هوسرل
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 82-106

چکیده
  سیر تطور مفهوم «اگو[1]» در اندیشه هوسرل به مانند سایر مفاهیم موجود در تفکر او تحت تأثیر تحولات فکری اوست. این مقاله در سه فصل براساس سه دوره فکری اندیشه هوسرل جایگاه عنصر «اگو» را مورد تحلیل ...  بیشتر